Contractul cu turistul. Regulament

CONTRACT-CADRU

De comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ___  din _______
Părţile contractante

    Societatea Comercială S.C. PRODAN TOUR  S.R.L- cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Teleorman, nr.11, ap 11- Agenţia de Turism HOLIDAY STORE, punct de lucru: Cluj—Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, ap.2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 12/2444 /2005, Cod Unic de Inregistrare RO 17738933, Banca Transilvania:  RO51BTRL0670120299354900-RON; RO34BTRL 0670420299354900-EUR, titulară a Licenţei de turism nr. 6258, din data de 11/11/2011, reprezentată prin POP ADRIANA în calitate de AGENT DE TURISM, denumită în continuare Agenţia,

şi turistul,

D-na/ Dl _______, CNP _______, domiciliata  in _____ telefon___ , e-mail: ___ , posesor al cărţii de identitate seria __, nr. __ ,  eliberat/eliberată de ___ , la data ___ , au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.
  II. Preţul
  1. Preţul contractului este ___ EURO şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Dacă factura emisă de Agenţie este exprimată în valută (eur, usd), aceasta se va achita în aceeaşi monedă. Pentru plata în RON, se va realiza la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii plus 2% comision de risc valutar. Se achita integral __ euro in data de ___ .

  III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

  1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
  2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redeventelor şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
  3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

  a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
  b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice (cu excepţia excursiilor opţionale care nu sunt cumpărate de la Agenţie ci de la agenţiile partenere).
  c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

  4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

  a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
  b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

  5. In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza partenerilor prestatori de servicii, Agentia are dreptul sa cheme in garantie partenerii pentru plata despagubirilor datorate turistului.

  6. Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba unitatea de cazare cu alta, de aceaşi categorie, în cazul suprarezervărilor sau problemelor tehnice.
  7. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
  a) orele, datele si locurile de plecare.
  b) denumirea, sediul/ adresa, numerele de telefon si de fax ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului.
  c) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului. În cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului.
  d) Excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţii locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opţionale nu se încaseaza în numele şi pentru Agenţie.

  8. Pe toata perioada calatoriei turistice, Agentia si/ sau partenerii Agentiei au dreptul de a realiza inregistrari foto, video si audio. Turistul ia la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitari sau actiuni, inclusive actiuni in justitie, cu privire la acestea. Agentia are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex: Youtube, Instagram etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel turistul. Turistul, prin achizitionarea pachetului de servicii turistice si participarea la calatoria turistica, isi da acordul expres la inregistrarea si publicarea acestor materiale.

  IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

  1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile (asigurare medicala etc.) apărute cu ocazia acestei cedări.
  2. Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume prenume, data naşterii, CNP/ nr. paşaport, domiciliu etc.) pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligă să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamă, asigurare de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Turistul trebuie sa se asigure ca documentele de calatorie (pasaport sau carte de identitate) sunt valabile minim 6 luni de la data parasirii Romaniei. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de catre turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică, Touroperatorul este exonerat de răspundere şi nu poate fi obligat la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri. Turistul răspunde pentru siguranţa propriilor bagaje.
  3. Turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor. In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica. In strainatate, in general cazarea se face la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina intre orele 10:00 -12:00 a zilei de plecare.
  4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

  5.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru

  a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor SAU
  b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   5.2. În cazul în care Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea diferenţei de preţ;
   c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

    5.3. În toate cazurile menţionate la pct. 5.2 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de 30 de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
    b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse);
    c) anularea s-a făcut din vina turistului.

    6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

    7. Turistul are obligaţia să respecte condiţiile şi termenele de plată. În cazul nerespectării condiţiilor de plată Agenţia are dreptul la următoarele:
    a) să anuleze rezervarea şi să rezilieze contractul de călătorie - caz în care Turistul este obligat să plătească penalizarea conform condiţiilor de renunţare.
    b) să întrerupă complet sau să furnizeze parţial serviciile comandate, până când achitarea datoriilor de către Turist este înregistrată.
    c) În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă sejurului comandat, acest fapt se consideră a fi renunţare şi intră în vigoare penalizările aferente condiţiilor de renunţare din prezentul contract.
    8. Dacă turistul solicită schimbarea unitatii de cazare, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
    9. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie–exceptand cazurile in care aceste taxe sunt incluse in preţul Contractului.
    10. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unităţilor de cazare şi a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare ţara în parte, turistul ia act şi este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificărilor aparţine în exclusivitate autorităţilor de resort ale ţărilor respective.
    11. Turistul are obligaţia să respecte toate prevederile, conform informaţiilor generale prezentate in scris sau verbal de catre Agentie.

    Turistul ia la cunoştinţă faptul că perioada sejurului include şi ziua plecării şi ziua întoarcerii; durata sejurului înseamnă perioada şi numărul de zile calendaristice între ziua plecării şi ziua întoarcerii, indiferent de ora de plecare şi de întoarcere. Numărul nopţilor incluse în sejur nu înseamnă nopţi calendaristice, sunt nopţi hoteliere şi sunt calculate conform regulilor de cazare hoteliere: noaptea hotelieră începe de la ' check in ' - care este posibil de la orele 14:00 dintr-o zi şi ţine până la orele 10:00/12:00 din ziua următoare, indiferent de durata efectivă de şedere.

    12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesara îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de ex. situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc) acesta va indeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.
    13. In cazul în care o singura persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turisti, condiţiile contractului se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

    14. Turistii au dreptul să realizeze inregistrari foto, video si audio pe durata calatoriei turistice, insa vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuita sau oneroasa a materialelor inregistrate este interzisa.
    15. Prin semnarea contractului, turistul declară faptul că a luat la cunoştinţă şi acceptă toate condiţiile de călătorie prevăzute in Contractul-Cadru, inclusiv Anexa1 la contract - Regulment.
    V. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
    1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
    a) 10 euro pentru orice modificare adusă la contract, dupa confirmarea pachetului rezervat;
    b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
    c) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;
    d) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
    2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat in contract/ bonul de comandă sau în termenul comunicat in scris pentru a achita restul de plată, contractul se consideră reziliat, iar agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului, cu reţinerea integrală a sumelor plătite de către turist pană la acea dată.
    3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
    4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.
    5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

    6. In cazul nerealizarii numarului minim de 30 de persoane, agentia are dreptul sa recalculeze tariful pentru un numar mai mic de persoane. Turistul are dreptul sa accepte noul tarif, cu plata diferentei, sau sa renunte la pachetul de servicii turistice, cu returnarea integrala a sumei achitate  

    7. Turistul trebuie să trimita prin email, la adresa carutacuvoiebuna@gmail.com, cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
    8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

     VI. Reclamaţii

     1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, legat de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului etc.).
     2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, în scris, răspunsul.

     VII. Asigurări

     Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu sediul social în Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr.7, telefon 0260 661 745 fax 0260 661 745, poliţa de asigurare Seria I nr. 49786, expira la data de 20.07.2018.

     Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

     VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

     a) bilet festival, biletul de excursie, după caz;
     b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
     c) cataloagele/ ofertele agentiei şi informaţiile/ condiţiile aferente.

     IX. Dispoziţii finale

     1. Comunicarea intre Agentie si turist se realizeaza doar prin email. Orice notificare catre turist se va realiza pe adresa de mail furnizata de turist in momentul rezervarii pachetului turistic sau pe adresa de email ramasa in baza de date in urma contactarii agentiei. Singura adresa de email pe care turistul va contacta Agentia este carutacuvoiebuna@gmail.com.
     2. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
     3. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
     4. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

       

     Agenţia                                                                                      Turist

      Denumirea  HOLIDAY STORE                                           

     Reprezentantul   POP ADRIANA                                            

         Ştampila  

      

      

     Anexa 1 - Regulament

     Cu 3 zile inainte de plecare veti primi detaliile privind ora, data si locul de plecare/ intoarcere, cat si prezentul regulament care trebuie respectat in totalitate.

     1. Toti turistii trebuie sa fii implinit varsta minima de 18 ani in ziua incheierii Contractului - Cadru.
     2. Ora de plecare/ intoarcere este respectata de toti turistii. Toti turistii trebuie sa fie prezenti la locul stabilit cu cel putin 30 minute inainte de ora de plecare/ intoarcere.
     3. Numărul opririlor pe traseu se comunica la începutul calatoriei și se respectă de către toată lumea. Se respectă timpul acordat pentru pauză și nu se întârzie la autocar.
     4. Fiecare persoana este raspunzatoare de bagajul personal si CONTINUTUL acestuia. 
     5. Fiecare persoana este raspunzatoare de obiectele personale. Echipa Caruta Cu Voie Buna nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale.
     6. Fiecare persoana este obligata sa aiba asupra sa documentele VALABILE pentru calatorie. Turistul trebuie sa se asigure ca documentele de calatorie (pasaport sau carte de identitate) sunt valabile minim 6 luni de la data parasirii Romaniei. 
     7. Pe tot parcursul calatoriei este interzis fumatul si consumul de substante stupefiante si psihotrope. In caz contrar, turistul va fi pedepsit conform legilor in vigoare.
     8. Este interzisa detinerea de substante stupefiante si psihotrope. In caz contrar, turistul va fi pedepsit conform legilor in vigoare.
     9. Echipa Caruta Cu Voie Buna nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
     10. In cazul unor nereguli la punctele de frontiera, se va astepta maxim o ora. Dupa expirarea timpului, restul grupului isi va continua traseul prestabilit.
     11. Echipa Caruta Cu Voie Buna nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a intarzierilor anumitor turisti.
     12. Din momentul ajungerii la destinatie, turistul este obligat sa consulte si sa respecte regulamentul festivalului la care participa. Prejudiciile materiale si morale cauzate din necunoasterea sau nerespectarea regulamentului festivalului vor fi suportate de catre turist.
     13. In cazul in care turistul intampina probleme cu autoritatile si acestea impiedica repatrierea la data stabilita de intoarcere in tara, nu se va amana data de plecare, iar agentia nu raspunde de repatrierea turistului, toate obligatiile revenindui turistului.
     14. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.